Skip to Content

Angol szakos általános iskolai tanári állás

A Pápai Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
angol szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, Pápai Tankerületi Központ intézményei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános iskolai szaktanári feladatok ellátása, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési, adminisztrációs és egyéb, a pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, angol nyelvtanár,
•         Cselekvőképesség,
•         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. §, valamint a törvény 3. melléklete szerinti az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
•         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
•         Fényképes szakmai önéletrajz
•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához , továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgai Zsuzsanna nyújt, a 06-89/795-234 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Pápai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8500 Pápa, Mézeskalács u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/174/164-97/2017 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos általános iskolai tanár.

•         Elektronikus úton Egyházi Andrea tankerületi igazgató részére a andrea.egyhazi@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/papa honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.